ברוכים הבאים לאתר חברת 770 ריף נדל"ן בע"מ, להלן תנאי השימוש באתר זה:

 

פרטי החברה:

 

770 ריף נדל"ן בע"מ, ח.פ.515650877

כתובת: תע"ש 10, רמת גן

דוא"ל: reef.helpdesk@gmail.com‏

 

 

1.      כללי

 

 • תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר https://www.reef-real-estate.com/ או כל אתר אחר שיוקם ע"י 770 ריף נדל"ן בע"מ ח.פ.515650877 (להלן: "ריף נדל"ן"), שאין לו תקנון ספציפי (להלן: "האתר"). המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. 
 • השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, טרם תחילת השימוש באתר.
 • האתר מנוהל ומופעל על-ידי ריף נדל"ן.
 • השימוש, הגישה, השירותים והתכנים הכלולים באתר כפופים לתנאים המפורטים להלן, המסדירים את היחסים בין ריף נדל"ן לבין כל גולש/ת, צופה ,משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש/ת" או "המשתמשים").
 • תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב. כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • בתנאי השימוש המונחים "מידע" או "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה ,סרטון ,קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, יישום, מאגר נתונים.
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, המתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

2.      התכנים באתר והמידע המוצג בו

 

 • האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS).
 • ריף נדל"ן עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן, אולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או נפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. ריף נדל"ן לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור, ואין להסתמך בקשר עם השימוש באתר בלבד
 • המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. ריף נדל"ן אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלו ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. ריף נדל"ן אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
 • ריף נדל"ן מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או יחידה/או קרקע בפרויקט כלשהו או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, וריף נדל"ן לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לריף נדל"ן כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין ריף נדל"ן ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.
 • אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין ריף נדל"ן יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות למשתמש כל זכויות נוספות, או להטיל על ריף נדל"ן חובה כלשהי כלפיו
 • ככל שמוצגים באתר מחירים של יחידות, נכסים או שירותים, המחירים המוצגים באתר הם מחירים מינימליים ("החל מ-") לאותו סוג יחידה, נכס או שירות, ואינם כוללים בהכרח כל תוספת, הוצאה, שירותים משלימים, אשר עשוי להיות קשור אליהם. ריף נדל"ן שומרת על זכותה לעדכן או לתקן את המחירים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי
 • ככל שיוצג באתר או מוצגים באתר תמונות או סרטונים, אלה מוצגים לצורכי המחשה בלבד, הן אינן זהות בהכרח לתוכניות המחייבות והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן.
 • במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין התוכן באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של ריף נדל"ן במשרדיה – יחשב כנכון המידע הנמצא במסמכים הרשמיים במשרדי ריף נדל"ן או בהסכם בין הצדדים, ככל שקיים.
 • ריף נדל"ן רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או ללקוחותיה ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

 

3.      זכויות יוצרים

 

 • המידע המופיע באתר, לרבות תוכנו לרבות עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו, הינם קניינה הבלעדי של ריף נדל"ן או של צדדים שלישיים שהתירו לריף נדל"ן להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של ריף נדל"ן או בכל תוכן המופיע בו המוגן בזכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא – יוותרו בבעלותה הבלעדית והמשתמשים אינם רשאים לעשות בו כל שימוש.
 • המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג ,לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בתכנים, בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של ריף נדל"ן בכתב ומראש.

 

4.      קישורים לאתרים אחרים

 

 • קישורים המופיעים באתר לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי ריף נדל"ן (להלן: "קישורים"), מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לריף נדל"ן שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם.
 • ריף נדל"ן אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. ריף נדל"ן רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

5.      כפיפות למדיניות הפרטיות

 

 • ריף נדל"ן מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר . מדיניות הפרטיות של ריף נדל"ן מפורטת להלן והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ למשתמש לקרוא את המדיניות לפני כל שימוש באתר.
 • השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.
 • במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע שמנהלת או תנהל ריף נדל"ן בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע") ולשימוש במידע על ידי ריף נדל"ן, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.
 • ריף נדל"ן עשויה לאסוף מידע על השירותים באתר שבהם השתמש משתמש כלשהו ועל אופן השימוש שהוא עושה בהם. לדוגמא, פרויקטים שהתעניינן, נכסים ושירותים שביקש לרכוש או למכור, מידע או פרסומת שקרא באתר, העמודים בהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מיקום המחשב שבאמצעותו גלש באתר ופרטים לגבי המחשב, ועוד. ריף נדל"ן תשמור את המידע במאגריה.
 • ריף נדל"ן משתמשת במידע לצורך שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים ו/או ביטול שירותים ו/או תכנים קיימים. המידע שישמש את ריף נדל"ן לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית משתמש מסויים.
 • ריף נדל"ן אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולות באתר ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, למעט במקרה בו קיבלה את הסכמת המשתמש.
 • ריף נדל"ן נעזרת בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה.
 • ריף נדל"ן מיישמת נהלים ומפעילה מערכות אבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בפני גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות ריף נדל"ן להבטיח בטחון מוחלט מפני חדירות למחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים וריף נדל"ן אינה מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה. ריף נדל"ן לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של ריף נדל"ן, או ברשלנות בלתי סבירה. בכל מקרה, ריף נדל"ן לא תהיה אחראית והמשתמש מוותר בזה על זכותו לפיצוי בגין כל נזק בין ממוני ובין שאינו ממוני וכל נזק עקיף או תוצאתי.

 

6.      חובות המשתמש

 

 • המשתמש מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות: פעולות העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, ושלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן. פעולה המהווה זיוף ,התחזות, הטעיה או הונאה. להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מריף נדל"ן. כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.
 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את ריף נדל"ן מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לריף נדל"ן בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר.
 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ריף נדל"ן, במקרים בהם ריף נדל"ן תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא ריף נדל"ן רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. ריף נדל"ן עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של ריף נדל"ן, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.

 

9.    הגבלת אחריות

 

השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש בלבד. ריף נדל"ן אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. ריף נדל"ן לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. ריף נדל"ן אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות, רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע המאתר.

 

 

10.    הוראות שונות

 

 • ריף נדל"ן רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ריף נדל"ן וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי ריף נדל"ן בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ריף נדל"ן אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו בריף נדל"ן ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים ,והיא רשאית למחקו.
 • במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.
 • ריף נדל"ן רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון, וללא כל חובה מצד ריף נדל"ן לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
 • המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.
 • כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש ,יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.
 • ריף נדל"ן שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת ,לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 • כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל:________.
 • שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד ריף נדל"ן או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתקנון זה.